Pressemelding: Sanner må bruke tiden frem til 2018 til opprydning

Byggmesterforbundet er tilfreds med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. februar vedtok en endring i byggesaksforskrift, slik at foretak frem til 1. juli 2018 kan få fornyet sentral godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. januar 2016.


Bakgrunnen for endringene i byggesaksforskrift med virkning fra årsskiftet var å imøtekomme krav fra ESA om å fjerne kommunal godkjenningsordning, men samtidig sikre kompetanse og byggkvalitet.  

Myndighetene har tidligere signalisert at formålet med regelverksendringen ikke var å endre gjeldende kravsnivå. Overraskelsen var derfor stor når konsekvensen av det regelverket som ble gjeldende fra årsskiftet, i praksis medfører yrkesforbud for mange i næringen. Særlig har dette rammet håndverksbedrifter i flere bransjer med lang erfaring og praksis, i tillegg til formell kompetanse. Svært mange har opplevd at de mistet godkjenninger uten at dette er begrunnet i feil og mangler ved tiltakene, eller at de på annen måte har opptrådt i strid med byggereglene.

Konsekvensen av dette har skapt opprør i deler av byggenæringen de to siste måneder og det er tilfredsstillende at departementet nå gjør endringer i det regelverket som ble gjort gjeldende fra 1. januar i år.

Byggmesterforbundet legger til grunn at noen av de effektene som slo ut som følge av det nye regelverket, ikke var tilsiktet fra myndighetenes side. Samtidig er det viktig å få klare signaler fra politisk ledelse på om den også i fremtiden verdsetter erfaring, tilleggskompetanse og praksis utover formell utdanning. Videre om den vil praktisere bestemmelsen om studiepoeng på en slik måte at tilsvarende utdanning aksepteres.

Byggmesterforbundet registrerer at myndighetene konkluderte med at man måtte innfri ESAs krav om å avvikle lokal godkjenningsordning. Det ble erstattet med et regelverk bestående av frivillig sentral godkjenningsordning og erklæring om kompetanse. Dessverre fungerer ikke dette uten fysisk byggetilsyn i et slikt omfang at man er sikker på at det er kompetent faglig ledelse og utførelseskompetanse på byggeplassene.

Når man i tillegg opplever at gode håndverksbedrifter med lang erfaring og kompetanse utestenges fra sine opparbeidede markedsområder, er det oppstått en betydelig tillitskrise mellom myndighetene og deler av byggenæringen. De er behov for full gjennomgang av de faktiske konsekvenser gjeldende både regelverkets innhold og hvordan det praktiseres.

 

Kontaktperson:

Daglig leder Frank Ivar Andersen: 91 89 38 00


 

Publisert: 24.02.16


Pressemelding 24.02.2016, Endringer i byggesaksforskrift:

Sanner må bruke tiden frem til 2018 til opprydning