Partene enige - storstreik avverget

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

- En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

- Vårt utgangspunkt var å hindre en totalramme som ville gått ut over norske bedrifters konkurranseevne. LO har forstått dette, samtidig som de har vært opptatt av sine medlemmers interesser. Resultatet har ivaretatt begge disse hensynene på en tilfredsstillende måte, sier Skogen Lund. 

Ny AFP:

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019. 

Et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.  

- Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): 

I tråd med NHOs utgangspunkt før oppgjøret, blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen. 

Økonomisk ramme:

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske. 

Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst. 

Reise, kost og losji: 

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør forhandlet om reise, kost og losji (RKL). 
 

Les mer hos NHO

 

 

Publisert: 08.04.18