Våtrom - nye og uklare preakseptere ytelser i den nye veilederen til TEK17

I den nye veilederen for TEK 17 (§13-15) er det er gitt to alternative preaksepterte ytelseskrav for å sikre at lekkasjevann ikke kommer på avveie ved lekkasje fra utstyr montert utenfor dusjens nedslagsfelt.

Kravet gjelder altså i den del av våtrommet som ikke blir utsatt for vannsøl ved normal bruk.

Veiledning til annet ledd bokstav c
Dersom det oppstår en vannlekkasje i våtrommet, er det viktig at vannet gjør minst mulig skade i bygningen. 

Preaksepterte ytelser:

1. For våtrom må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt: 
a. Fall til sluk på hele gulvet, minimum 1:100. 
b. Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider, også mot døråpning. 


Byggmesterforbundet har vært usikre på alternativ b i denne veiledningsteksten og har forespurt DIBK om det her skal være en fysisk oppkant eller om det egentlig menes at det skal væ

re en høydeforskjell fra slukrist til membrans laveste punkt ved terskelen.  Vi har fått bekreftet fra DIBK at det skal være en fysisk oppkant på det vanntette sjiktet (membranen) ved dørterskelen. Dette harmonerer dårlig med kravet til tilgjengelighet hvor terskelen maksimalt kan være 25 mm høy. Situasjonen blir da at terskelen maksimalt skal være 25 mm høy samtidig som den vanntette oppkanten ved terskel minimalt skal være 25 mm høy.  Det sier seg selv at man ikke kan prosjektere en løsning etter en preakseptert ytelse uten noe rom for avvik på utførelsen.

Selvfølgelig vil det fortsatt være mulighet til å velge andre dokumenterbare løsninger, men når det legges opp til at det kan velges en preaksepterte ytelse bør det også være mulig å prosjektere og utføre den. Resultatet nå kan da bli at man står igjen med alternativ a) som er 1:100 fall på hele gulvet i de tilfeller hvor det er krav til tilgjengelighet hvis det skal prosjekteres etter preaksepterte ytelser.

Vi mener at disse nye ytelseskravene er lite fleksible. Mange ønsker store flisformater på gulvet som det kan være utfordrende å legge med 1:100 fall. Hvis kravet til oppkant var satt til for eksempel 15mm istedenfor 25mm ville den preaksepterte ytelsen kunne være et godt alternativ for å sikre at vann ledes til sluk og ikke renner ut ved terskelen ved en eventuell lekkasje.  Valg av riktig løsning vil være avhengig av rommets utforming samt plassering av dør og vanntilkoblet utstyr i forhold til sluket.

I tillegg til eventuelt oppkant skal det selvfølgelig være lokalt fall på den del av gulvet som blir utsatt for vannsøl ved normal bruk av badet. Kravet til 25 mm høydeforskjell er i den nye veilederen lagt til den vanntette sonen (§13-15 2.ledd punkt d) og vil gjelde uansett løsning som velges.    


 

 
 

 

Publisert: 15.08.17

 


HVV-kurs og håndbok oppdatert etter TEK17

Byggmesterskolens kurs i Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) arrangeres flere steder nå i høst. Kurset er selvsagt oppdatert etter nye regler og TEK17. 


Våtromsveileder HVV

Den praktiske håndboken som følger kurset er også revidert, og nytt opplag er under produksjon. Alle som har deltatt på HVV-kurs tidligere vil få tilbud om å kjøpe den reviderte boken når den er ferdig trykket.