KORONAVIRUSET – Varsel om krav på fristforlengelse

Hjelmer - streik.jpg

Koronaviruset kan påvirke fremdriften i et prosjekt negativt, for eksempel i form av forsinkede materialleveranser, sykefravær, karantene og andre smitteverntiltak m.m. Dette kan gi entreprenøren krav på fristforlengelse, jf. bestemmelsene om force majeure. 

Force majeure er typiske situasjoner som entreprenøren ikke har kontroll over. For at koronaviruset skal kunne karakteriseres som force majeure, er det et krav at man ikke kan overvinne følgene av denne hindringen (koronaviruset) med rimelig tiltak. Hva som er rimelige tiltak må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Medlemsbedrifter kan kontakte Byggmesterforbundets advokater ved spørsmål.


Under følger en oversikt over hjemlene for fristforlengelse ved force majeure.

Bestemmelsene i bustadoppføringslova, håndverkertjenesteloven og standardkontraktene

Etter bustadoppføringslova § 11, NS 8405 og NS 8415 pkt. 24.3, NS 8406 og NS 8416 pkt. 20 og NS 8407 og NS 8417 pkt. 33.3, kan entreprenøren ha krav på fristforlengelse dersom fremdriften blir hindret ved såkalt force majeure.

Entreprenøren må varsle sine kontraktsparter skriftlig og "uten ugrunnet opphold" om fristforlengelsen. Entreprenøren må også videreføre eventuelle varsler om fristforlengelse fra underentreprenører og fra byggherre til aktuelle parter. Hvis entreprenøren ikke varsler uten ugrunnet opphold, mister han retten til fristforlengelse, jf. NS 8407/17, NS 8405/15 og bustadoppføringslova.

Entreprenøren må også spesifisere sitt krav om fristforlengelse "uten ugrunnet opphold" etter at han har grunnlag for å beregne omfanget av det. Gjør entreprenøren ikke dette, har han bare krav på slik fristforlengelse som kontraktsparten måtte forstå at han hadde krav på etter NS 8405/15 punkt 24.6 og NS 8407/17 punkt 33.6.1.

NS 8406/16 krever at entreprenøren varsler krav om fristforlengelse “innen rimelig tid”. Også etter denne standarden kan entreprenøren miste retten dersom det ikke varsles innen fristen, jf. NS 8406/16 pkt. 3.

Selv om det ikke er noen egne regler om fristforlengelse og force majeure i håndverkertjenesteloven, så bør det varsles skriftlig om fristforlengelse så snart man er klar over virkningen på fremdriften. 

Fristforlengelsen skal tilsvare den virkningen som koronaviruset faktisk har medført.
 

Dekning av merutgifter

Ved force majeure bærer partene sine kostnader selv. Situasjonen med koronaviruset kan imidlertid medføre merkostnader for entreprenøren som etter omstendighetene kan kreves dekket på annet grunnlag. For eksempel kan det komme pålegg om bytte av leverandør, endringer eller nye lovbestemmelser, forskrifter og enkeltvedtak m.m. Der dette er aktuelt må entreprenøren varsle krav om endringer og krav om fristforlengelse og tilleggsvederlag. Vårt vedlagte forslag til varsel omfatter ikke krav om tilleggsvederlag.

Plikt til å samarbeide

Partene plikter å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og å samarbeide om tiltak, se for eksempel NS 8407 pkt. 33.5, annet avsnitt. Vi anbefaler at entreprenøren har dialog med sine kontraktsparter om situasjonen og sammen blir skriftlig enige om håndteringen.

Nye kontrakter

For at fremdriftshindringer som følge av koronaviruset skal anses som force majeure er det et vilkår at entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere ikke burde ha tatt hindringen i betraktning ved inngåelse av kontrakten. For tilbud og kontrakter fra før utbruddet av koronaviruset vil vilkåret være oppfylt. For tilbud og kontrakter etter utbruddet vil det kunne oppstå spørsmål om hvorvidt en hindring burde vært tatt i betraktning da tilbudet ble gitt/ kontrakten ble inngått.

Ved inngivelse av tilbud til private aktører kan entreprenøren ta forbehold om mulige fremdriftshindringer som følge av koronaviruset. I offentlige anskaffelser er dette mer komplisert siden et forbehold fra entreprenøren vil kunne medføre avvisning av tilbudet.

Spørsmål?

Medlemsbedrifter i Byggmesterforbundet kan ta kontakt med juridisk avdeling:
Eirik Gåskjønli, tlf. 97 04 21 17, eg@byggmesterforbundet.no
Camilla Stenumgård tlf. 90 54 91 18, cs@byggmesterforbundet.no
Håvard Alterskjær, tlf. 94 27 73 90, ha@byggmesterforbundet.no

Vedlegg:

Forslag til varsel om krav på fristforlengelse

 

Publisert: 11.03.20