Nå kan du raskere få brukstillatelse for ferdige bygg

Denne artikkelen er tidligere publisert 4. oktober 2018, men legges nå ut på nytt med presiseringer vedr. automatisk vedtak ved utløp av tidsfristen. 

 

alt

Kunden kan flytte inn tidligere

Det er fortsatt 3 ukers frist som gjelder fra søknaden blir mottatt hos kommunen, men nå kan du sende den inn 2 uker tidligere enn før. 3 ukers fristen starter umiddelbart når kommunen mottar søknaden. Det vil si kunden kan flytte inn 1 uke etter at sikkerhetsnivået er oppfylt, ikke 3 uker som tidligere.

Ved søknad om ferdigattest kan vedtaket regnes som gitt etter at tre-ukersfristen utløper. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse må man imidlertid vente på vedtaket om brukstillatelse fra kommunen, før bygget kan tas i bruk. (korrigert tekst 19. des.2019). 

 

Forskrift av 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1 tredje ledd

Ny forskriftstekst Tidligere tekst

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har, eller innen 14 dager vil få, tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Dersom byggverket ikke har tilfredsstillende sikkerhetsnivå på søknadstidspunktet, skal søker innen 14 dager sende en bekreftelse til kommunen på at kravet er oppfylt.

Forskriften trer i kraft straks.

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Kommunen kan utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.

 

Forskriftsendringen er et ledd i departementets arbeid med å forenkle plan og bygningsregelverket. Forenklingen av reglene om brukstillatelse vil sikre mer ensartet praksis i kommunene, og bidra til effektivisering av de siste fasene i byggeprosessen, uten å gå på bekostning av sikkerheten, sier departementet i en pressemelding.