Nå kan du raskere få brukstillatelse for ferdige bygg

Kommunens frist for å behandle søknad om brukstillatelse er fremdeles 3 uker, men endringen gjør at tiltaket kan få brukstillatelse 2 uker tidligere enn før.  

Dette går fram av forskriftsendring som Kommunal- og moderniseringsdepartementet nettopp har fastsatt. Endringen trer i kraft umiddelbart. 

alt

Kunden kan flytte inn tidligere

Det er fortsatt 3 ukers frist som gjelder fra søknaden blir mottatt hos kommunen, men nå kan du sende den inn 2 uker tidligere enn før. 3 ukers fristen starter umiddelbart når kommunen mottar søknaden. Det vil si kunden kan flytte inn 1 uke etter at sikkerhetsnivået er oppfylt, ikke 3 uker som tidligere. Ved søknad om brukstillatelse og ferdigattest kan man også regne vedtak som gitt etter at tidsfristen utløper. 

Forskrift av 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1 tredje ledd

Ny forskriftstekst Tidligere tekst

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har, eller innen 14 dager vil få, tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Dersom byggverket ikke har tilfredsstillende sikkerhetsnivå på søknadstidspunktet, skal søker innen 14 dager sende en bekreftelse til kommunen på at kravet er oppfylt.

Forskriften trer i kraft straks.

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Kommunen kan utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.

 

Forskriftsendringen er et ledd i departementets arbeid med å forenkle plan og bygningsregelverket. Forenklingen av reglene om brukstillatelse vil sikre mer ensartet praksis i kommunene, og bidra til effektivisering av de siste fasene i byggeprosessen, uten å gå på bekostning av sikkerheten, sier departementet i en pressemelding.