Det offentlige må si nei til 1 + 2 ledd i kontraktskjeden

Pressemelding 4. februar 2015:

En kontraktspolicy hvor 1. ledd gis anledning til å bruke ytterligere to underleverandører vil ha som effekt at foretak med egne ansatte og nødvendig kompetanse også fremover vil stenges ute fra oppdragene. Videre vil dette fortsatt skape grobunn for den type kriminalitet og useriøsitet som har fått vokse seg stor de senere årene, sier daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.


Byggmesterforbundet er tilfreds med at politikere og offentlig sektor endelig innser at de selv som en betydelig oppdragsgiver i bygge- og anleggsnæringen, har medvirket til den sterkt økende arbeidslivskriminaliteten og skatte- og avgiftsunndragelsene i næringen. Et av mottiltakene for å gjøre noe med situasjonen er å sette krav til antall ledd i kontraktskjeden. Det er en god tilnærming da det i svært mange av de sakene hvor problemene innenfor dette er avdekket, nettopp er antall kontraktsledd som har muliggjort kriminelle forhold.


Det registreres nå at det rundt om i kommunal og statlig sektor fastsettes kriterier som setter grenser for antall kontraktsledd, men dessverre ikke på et nivå som vil løse problemet.  Det legges føringer for at kontraktspartner gis anledning til å inngå kontrakter med ytterligere to underliggende ledd. Dette bidrar til at det fortsatt blir slik at det offentliges kontraktspart ikke trenger tilstrekkelig ansatte og kompetanse i egen organisasjon for å utføre oppdraget. Det er et meget negativt signal ovenfor bedrifter med egne ansatte, og vil fortsatt skape grobunn for den konkurransevridning, kriminalitet og useriøsitet som har fått lov til å vokse seg stor de senere årene.


Skal man ha tiltak som treffer målet om en mer seriøs næring og gjøre det vanskeligere å være useriøs, må det offentlige ha kriterier som stiller krav til at 1. ledd i kontraktskjeden i stor grad besitter egne ressurser og kompetanse i egen organisasjon. Dette, i tillegg til pris og andre forhold som påvirker leveringsevnen, må være avgjørende. Deretter må det kun gis anledning til ett underliggende ledd, men da i den hensikt å supplere den leverandøren som er tildelt kontrakt av offentlig oppdragsgiver. Byggmesterforbundet ser ikke behovet for et anskaffelsesregelverk hvor den valgte leverandør ikke selv trenger å besitte nødvendige ressurser, kompetanse og leveringsevne.

 

Publisert: 04.02.15

Kontaktperson

FIA-sh-h-n-DS.jpg

Frank Ivar Andersen

T: 91 89 38 00