Byggmesterforbundet er positive til Bygg21-strategien

Pressemelding 28. oktober 2014: Byggmesterforbundet er positive til den fremlagte strategien for Bygg21 og stiller seg bak effektiviseringsmålet på 20 %. Samtidig understreker daglig leder Frank Ivar Andersen i sin kommentar at veien for å oppfylle strategien blir krevende og vil være helt avhengig av myndighetenes evne og vilje til å ta tak i utfordringene sammen med næringen. I den sammenhengen peker Andersen på at organisasjonene må gis en sentral rolle.


Byggmesterforbundet vil gi sin tilslutning til den fremlagte strategien for Bygg21. I tillegg til målet om en 20 % effektivisering av byggenæringen peker strategien på et sett av virkemidler som skal til for å nå målet, og gjennom dette er det en sammenheng i den fremlagte strategiplanen.
 

Effektiviseringsmålet er ambisiøst, men realistisk. Veien for å oppnå dette innebærer endringer som vil gjøre næringen til en annen, men mer attraktiv næring, enn det mange dessverre oppfatter den for å være i dag.


For den delen av næringen som byggmestrene og tømrerfaget representerer hilser vi velkommen den betydningen i rapporten som legges i behovet for kompetanse i alle ledd, seriøsitet, viktigheten av FoU og teknologiutvikling.


Byggmesterforbundet merker seg også at det i strategirapporten ved flere anledninger pekes på betydningen av samarbeide med organisasjonene i næringen. Dette er en vesentlig understrekning ovenfor en stor og til dels fragmentert næring. Daglig leder Frank Ivar Andersen hilser på vegne av Byggmesterforbundet dette velkommen da den betydning bransjeforeninger har for de ulike fag i næringen, har vært kraftig undervurdert. Byggmesterforbundet har allerede i dag en rekke aktivitetsområder hvor man også henvender seg til den uorganiserte delen av bransjen, og er selvsagt positive til å videreutvikle dette innenfor strategien til Bygg21.


Daglig leder Frank Ivar Andersen understreker at en strategiplan ikke er et mål i seg selv. For å nå strategimålene i Bygg21 er det helt avgjørende at det etableres et langt bedre samvirke mellom myndighetene, næringen og dens organisasjoner fremover.

 

 

Publisert: 28.10.14

Kontaktperson:

FIA-sh-h-n-DS.jpg

Frank Ivar Andersen

T: 91 89 38 00